Zapošljavanje u HCK

HRVATSKI CRVENI KRIŽ, Ulica Crvenog križa 14, 10000 Zagreb, objavljuje


NATJEČAJ
za radno mjesto


I.) Voditelja Službe za zdravstvene i socijalne djelatnosti
- 1 izvršitelj/ica

Radni odnos zasniva se na neodređeno s punim radnim vremenom uz uvjet probnog rada.

Stručni uvjeti:
Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili završen preddiplomski sveučilišni studij (prvostupnik) ili završen specijalistički diplomski stručni studij (stručni specijalist), biomedicinskog i zdravstvenog smjera, najmanje pet godina radnog iskustva u struci ili najmanje petnaest godina radnog staža, znanje engleskog jezika.


II.) Stručnog suradnika u Odjelu za prvu pomoć, Služba za zdravstvene i socijalne djelatnosti
- 1 izvršitelj/ica

Radni odnos zasniva se na neodređeno s punim radnim vremenom uz uvjet probnog rada.

Stručni uvjeti:
Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili završen preddiplomski sveučilišni studij (prvostupnik) ili završen specijalistički diplomski stručni studij (stručni specijalist) ili srednja stručna sprema  biomedicinskog i zdravstvenog smjera i najmanje deset godina radnog staža na odgovarajućim poslovima.


Na Natječaj se imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz prijavu na Natječaj kandidati su dužni priložiti:
1. zamolbu,
2. životopis,
3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba ili diploma),
4. dokaz o ukupnom radnom iskustvu: elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 30 dana),
5. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice) odnosno za osobe sa stranim državljanstvom ili osobe bez državljanstva dokaz o ispunjenju uvjeta propisanih posebnih zakonom,
6. uvjerenje nadležnog suda da nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 30 dana).

Kandidati dostavljaju preslike, a prije sklapanja ugovora o radu dužni su predočiti originalnu dokumentaciju.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja bit će pozvani na razgovor.

Prijava na Natječaj dostavlja se poštom u roku od 15 dana od dana objave, na adresu: Ulica Crvenog križa 14, 10000 Zagreb, s obveznom naznakom „za Natječaj“.

      

  HRVATSKI CRVENI KRIŽ

 

U Zagrebu, 13. svibnja 2017.