Članovi Hrvatskog Crvenog križa

Članovi Hrvatskog Crvenog križa su:

- poslovno sposobni hrvatski državljani koji imaju stalno prebivalište na području Republike Hrvatske, koji su spremni sudjelovati u radu svog društva Hrvatskog Crvenog križa i plaćati članarinu;
- dobrovoljni davatelji krvi bez obveze plaćanja članarine, ukoliko se svoga prava ne odreknu;
- učenici, studenti, odnosno mladi građani do 26 godina starosti (u nastavku teksta: mladi Hrvatskog Crvenog križa) koji su spremni sudjelovati u radu svog društva Hrvatskog Crvenog križa i plaćati članarinu.


Hrvatski Crveni križ ima i potporne (pomažuće) i počasne članove.
Potporni članovi Hrvatskog Crvenog križa su hrvatski i strani državljani i pravne osobe koje se obvežu pomagati Hrvatskom Crvenom križu ili njegovim ustrojstvenim oblicima u humanitarnom djelovanju (kroz pokroviteljstvo ili drugi oblik pomoći).
Počasni članovi Hrvatskog Crvenog križa su osobe iz javnog života koje su dobrotvornim radom i osobitim zaslugama pridonijele općem razvoju Hrvatskoga Crvenog križa i Republike Hrvatske.

Članstvo u Hrvatskom Crvenom križu je dobrovoljno neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, političkom ili drugom uvjerenju, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.
Svi članovi dužni su prihvatiti i poštivati Zakon o Hrvatskom Crvenom križu, Statut i temeljna načela Međunarodnog pokreta.