Ljudi u pokretu

Projekt "People on the move" (Ljudi u pokretu) ugovoren je u sklopu darovnice IPA 2010 "Podrška organizacijama civilnog društva pri promociji i praćenju politika jednakih mogućnosti i antidiskriminacijske politike". Provedba je započela 6. travnja 2013. godine, a predviđeno trajanje je 18 mjeseci.

Projekt se provodi na području Sisačko-moslavačke, Primorsko-goranske i Vukovarsko-srijemske županije kako bi se doprinijelo naporima u borbi protiv svih oblika diskriminacije i to kroz aktivnosti podizanja javne svijesti i izgradnje kapaciteta. Projekt će: pridonijeti boljem razumijevanju javnosti o problemima diskriminacije s kojima se suočavaju pripadnici marginaliziranih skupina migranata; promovirati toleranciju i poštivanje ljudi drugih uvjerenja, religija, nacionalnosti i kultura; unaprijediti kapacitete i profesionalne vještine ključnih sudionika kako bi se ukazalo na potrebe ranjivih skupina među migrantima, posebno maloljetnika bez pratnje i žena.

Partneri u projektu su: gradska društva Crvenog križa Županja i Rijeka, Gimnazija Sisak, Centar za nove inicijative i Hrvatski pravni centar, a pridruženi partneri su Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci i Ured Visokog povjerenika UN-a za izbjeglice u Zagrebu (UNHCR).

Projekt financira EU, a sufinancira Ured za udruge Vlade RH.