Mjere opreza

Na razgovoru za posao
Temeljito se raspitajte o svim detaljima posla i zatražite da Vam se predoči i objasni ugovor koji mora biti jasan, napisan na Vašem jeziku i koji mora sadržavati:
   - ime države i grada u kojemu ćete raditi te ime i adresu agencije preko koje se zapošljavate
   - ime poslodavca te njegovu adresu i broj telefonske fiksne linije (ne samo broj mobilnog telefona!)
   - dužinu trajanja ugovora
   - posljedice raskida ugovora.
Ugovor mora biti jasno napisan u četiri primjerka, dva na stranom jeziku i dva na Vašem materinjem jeziku. Po jedan primjerak od svakog ugovora ostaje Vama.

Prije polaska
• Stupite u kontakt s poslodavcem i detaljno se raspitajte o poslu koji ćete obavljati!
• Obavezno naučite osnovne fraze jezika zemlje u kojoj ćete raditi!
• Nabavite vodiče, planove gradova, adrese za kontakt (policija, konzularni uredi RH).
• Napravite kopije svih dokumenata i čuvajte ih kod sebe!
• Roditeljima i prijateljima ostavite:
- kopiju putovnice, vize i ugovora te fotografiju,
- adresu i broj telefona prebivališta u inozemstvu,
- adresu i broj telefona prijatelja u zemlji u koju putujete.
Za rad u inozemstvu potrebna Vam je radna dozvola. Zatražite je osobno!

U slučaju da se nađete u nevolji i ne možete slobodno razgovarati, barem s jednom osobom dogovorite tajnu rečenicu koja će upozoriti da Vam je potrebna pomoć!

Kad krenete na put
• Ne odvajajte se od putovnice i nemojte je davati nikome osim ovlaštenim službenicima.
• Ako putujete u grupi, upoznajte se sa suputnicima.
• Obratite pažnju na putove i granične prijelaze tijekom puta!
• Održavajte redovne kontakte s obitelji i prijateljima!